Transportdispens - ansöka om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, är tyngre, bredare eller längre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för den transporten.

I Trafikförordningen 4 kapitlet (1998:1276) finns de bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd som gäller i Sverige. Bestämmelserna finns också på yrkestrafikens webbplats.

Om transporten är längre än 30 meter, bredare än 450 cm och/eller högre än 450 cm ska ansökan kompletteras med ett färdvägsintyg, där eventuella hinder för framkomligheten är kontrollerad.  

Om transporten genomförs på allmänna vägar inom kommunens gränser är det kommunen som prövar ansökningen. Ansökningar som rör mer än en kommun söks hos Trafikverket och handläggs av den region där transporten påbörjas.  

För tillståndet tar kommunen ut en avgift. Mer information om den här avgiften och andra taxor och avgifter inom Älvsbyns  kommun —  https://www.alvsbyn.se/bygga-bo-och-miljo/taxor

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa