Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (11)

  • Anmälan hygienisk behandling/bassängbad och solarium

   Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling som använder stickande eller skärande verktyg eller bassängbad.

  • Ansök om ny adress

   Adresser är viktiga för att tex räddningstjänst och ambulans snabbt ska hitta i kommunen

   Saknar du adress till t.ex sommarstugan eller annan plats så kan du här ansöka om en adress.

   Exempel på adresser som många gånger saknas är exempelvis adresser till sommarbostäder, fritidsanläggningar, badplatser m.m.

  • Ansökan enligt lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter

   Kommunfullmäktige 2010-06-14, § 63

  • Ansökan om strandskyddsdispens

   Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt 7 kapitlet § 3 i miljöbalken. Att anlägga, gräva eller bygga något eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet kräver dispens. 

  • Ansökan om tillstånd för grävnings och schaktarbeten på gator och allmän platsmark

   För att få utföra någon form av grävningsarbete och/eller schaktarbete på offentlig plats, som förvaltas av kommunen, exempelvis gator, vägar, torg och parker måste den som ska utföra arbetet söka tillstånd från kommunen. 

  • Ansökan om tillstånd för utplacering av blomlådor, Älvsbyns kommun

   Ansökan om tillstånd för utplacering av blomlådor, Älvsbyns kommun

    

  • Ansökan/anmälan bygglov, rivningslov, marklov

   Du behöver bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska ändra användningen av en byggnad.

  • Kompostering av matavfall

   Du som avser att kompostera ditt matavfall, istället för att använda kommunens bruna kärl, ska anmäla det till Miljö- och byggnämnden. Du ska själv kunna ta hand om den mängd jord som uppkommer av komposten.

  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Älvsbyns kommun

   Här kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, för dig själv eller annan person.

  • Transportdispens - ansöka om

   Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, är tyngre, bredare eller längre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för den transporten.

  Kommun och politik (5)

  • Ansökan om intyg

   Här kan du ansöka om arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg, intyg om inkomstbortfall  och inkomstintyg kopplade till anställningar i kommunen.

  • Ansökan årligt driftsbidrag för enskilda vägar

   Ansökan om kommunalt bidrag till årligt vägunderhåll för enskild väg med statsbidrag

  • Förlorad inkomst eller semesterförmån för förtroendevalda - Anmälan av (Älvsbyn)

   Här kan du som förtroendevald anmäla förlorad arbetsinkomst och/eller semesterförmån.

  • Älvsbyn- Lämna motion, interpellation eller fråga

   Här kan du som är ledamot i kommunfullmäktige i Älvsbyns Kommun lämna in en motion, interpellation eller fråga till kommunfullmäktige. 

  • Älvsbyn- Medborgarförslag

   Du som är folkbokförd i Älvsbyn har rätt att lämna förslag på en fråga eller ett ärende som du tycker att kommunfullmäktige ska ta upp. Ett förslag ska handla om ett ämne som hör till fullmäktiges eller en nämnds ansvarsområde. Förslaget får inte handla om ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

   Inför varje fullmäktigesammanträde bereder presidiet inkomna medborgarförslag. På förslag från presidiet beslutar fullmäktige om förslagen får ställas.

   Ditt förslag blir en så kallad allmän och offentlig handling, vilket innebär att vem som helst får ta del av ditt förslag.

  Kultur och fritid (10)

  Näringsliv och arbete (6)

  Stöd och omsorg (20)

  • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

   Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

  • Ansökan om försörjningsstöd

   När inkomsterna inte räcker till för de utgifter du och din familj har eller när någon oförutsedd händelse gör att ekonomin omkullkastas, så har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd så kallat försörjningsstöd.

    

    

  • Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen

   Här kan du ansöka om stöd i hemmet och särskilt boende enligt socialtjänstlagen

  • Ansökan om stöd och omsorg LSS/Socialpsykiatri

   Ansökan om insatser och stöd enligt LSS/SocialpsykiatriHär kan du ansöka om stöd och serviceinsatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt ansöka om annan hjälp, enligt socialtjänstlagen (SOL) för personer med diagnostiserad psykiatrisk eller neuropsykiatrisk ohälsa/diagnos mellan 18-65 år.

    

   Här kan du ansöka om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt ansöka om annan hjälp, enligt socialtjänstlagen (SOL) för personer som har psykisk ohälsa, psykiska, kognitiva och/eller neuropsykiatriska tillstånd/diagnoser/funktionsnedsättningar

  • Familjehem, kontaktperson, jourfamilj eller kontaktfamilj - intresseanmälan

   Här kan du anmäla ditt intresse till att bli familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj till någon som behöver ditt stöd. Starta e-tjänsten för att svara på några korta frågor och lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig snart.

  • Förteckning över egendom

   Förteckning över egendom

  • Förvaltarfrihetsbevis - Ansökan om

   Ansök om Förvaltarfrihetsbevis.

  • God man/ Förvaltare - Ansökan om

   Ansökan till tingsrätten

  • God man/ Förvaltare - Intresseanmälan

   Anmäl ditt intresse för att bli god man/förvaltare

  • Godmanskap/ Förvaltarskap - Anmälan om behov av

   Anmälan till överförmyndarnämnden

  • Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter

   för hemtjänst, stöd i boende, korttidsboende, trygghetslarm och särskilt boende.

  • Orosanmälan barn och unga

   Här kan du anmäla misstanke om att någon far illa.
   OBS! Om du tror att personen befinner sig i akut fara, ring 112.

    OBS! Anonym orosanmälning kan inte lämnas via denna e tjänst  Om du vill vara anonym hänvisar vi till anmälningstelefonen  0929- 173 99 vardagar mellan 08.00 och 10.00

  • Orosanmälan missbruk

   Om du tror eller vet att någon vuxen person har problem med missbruk  har du möjlighet att anmäla det till oss på Stöd tilll individ och famij.

   Vill du göra orosanmälan anonymt kan du göra det genom att ringa handläggare missbruk/beroende under deras telefontid måndag-fredag.

   Kom ihåg att du inte ska uppge namn om du vill lämna orosanmälan anonymt. 

   OBS! Om du tror att personen befinner sig i akut fara, ring 112.

   Denna e-tjänst vittjas bara vardagar.

  • Samarbetssamtal, intresseanmälan

   Om ni som föräldrar behöver hjälp med att komma överens om vårdnad, boende och umgänge med era barn, kan ni lämna in en intresseanmälan om samarbetssamtal.

  • Samtycke arvskifte eller bodelning - Ansökan om

   Ansökan om samtycke vid arvskifte eller bodelning.

  • Samtycke till köp eller försäljning fastighet mm - Ansökan om

   Ansökan om samtycke till köp eller försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt m.m.

  • Uttag spärrat konto

   Överförmyndarnämndens tillstånd krävs för uttag från ett spärrat konto.

  • Årsräkning sluträkning m. bilagor

   Gode män och förvaltare kan här redovisa Årsräkning/ Sluträkning gentemot överförmyndarnämnden för granskning.

  • Överförmyndarnämndens utbildningsmaterial

   Utbildningsmaterial från Gemensam överförmyndarnämnd Piteå och Älvsbyns kommuner.

  Utbildning och förskola (21)